Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Puheterapiapalvelut Suvi asiakas- ja potilastietorekisteri

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Puheterapiapalvelut Suvi

Marjatie 95, 01900 Nurmijärvi

Y-tunnus 3259648-6

Puheterapeutti Suvi Huhtanen

puh. 041 3129002

suvihuhtanen@outlook.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Puheterapia-asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu ja toteutus, terapiapalveluiden laskuttaminen, ja rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu.

Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  • Alaikäisen asiakkaan huoltajien nimet ja yhteystiedot.
  • Asiakkaan yhteyshenkilöiden sekä omalääkärin / omahoitajan yhteystiedot.
  • Asiakkaan hoitokertomus, kuntoutussuunnitelmat, lausunnot, lähetteet ja palautteet.
  • Puheterapiasopimuksessa ja puheterapiasuunnitelmassa yksilöidyt tiedot.
  • Asiakkaan hoitoon liittyvät saapuneet asiakirjat.
  • Terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, äänitteet, kuva- ja videotallenteet.
  • Maksusitoumustiedot ja hoitoa koskevat laskutustiedot.
  • Käyntikerrat, päivämäärät ja terapioiden toteutuspaikat. Puheterapeutilla on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin tiedotustavat

Puheterapia-asiakkaita informoidaan suullisesti asiakas- ja potilastietorekisteristä. Kirjallinen terapiasopimus sisältää kohdan, jossa kerrotaan asiakas- ja potilastietorekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot, ja alaikäisen asiakkaan huoltajan antamat tiedot.

Lähettävän tahon lähetteessä olevat tiedot.

Maksajan maksusitoumuksessa olevat tiedot.

Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta, Kelasta sekä lähettäviltä ja hoitavilta tahoilta saadut tiedot. Tutkimuksen ja hoidon aikana muodostuneet tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen (Potilaslaki 785/1992/13§, muut 653/2000) tai asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan luvalla tehtyä terapiasopimusta/suunnitelmaa noudattaen.

Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä.

Jatkohoitotilanteessa tietoja voidaan luovuttaa potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella asiakkaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle/ammattihenkilölle.

Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lakisäännöksen perusteella tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle.

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on

1) manuaalinen muodostuen paperisista dokumenteista. Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

2) sähköinen: A-tietoturvaluokituksen saanut potilastietojärjestelmä. Rekisterinpitäjä käyttää järjestelmää omassa henkilökohtaisessa käytössään olevalla tietokoneella. Järjestelmään kirjaudutaan salasanalla, mikä vaihdetaan säännöllisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajaamista.

Rekisteröidyn tulee tällöin ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus siirtää suostumukseen perustuvat tietonsa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus myöntää suostumus ja evätä suostumus asiakirjojensa luovuttamiseen sekä muuttaa suostumustaan milloin tahansa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä: https://tietosuoja.fi/ tietosuojavaltuutetun-toimisto

Ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli tapahtuu tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa tästä rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen tultua ilmi. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle viivytyksettä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin sisällä tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.

Rekisteritoiminnan päättäminen

Rekisterinpitäjän lopettaessa terveydenhuollon palveluiden antamisen asiakasta koskevat manuaaliset asiakirjat siirretään terveyskeskukseen tai KELA:n säilytettäväksi.

Tietosuojaseloste päivitetty 3.11.2023